Naša usluga: informiranje i savjetovanje, priprema prijavne dokumentacije i hodograma aktivnosti; iznos za konzultantske usluge moguće je uključiti u proračun projekta.

Cijena: po dogovoru

Za sve informacije/ponudu obratite se na info@aranea.com.hr, ili 052/386-346.

 

AKTUALNO:

 

                                                                             OGLAS

za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu za mjesto

-          stručni suradnik za administrativne poslove (priprema i provedba EU projekata) - 1 izvršitelj/ica (m/ž).

Stručni uvjeti: SSS/VŠS/VSS, prednost ekonomske struke.

Osoba se može prijaviti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana

b)ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta

c) ima najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti, isključivo na email info@aranea.com.hr, do 08.06.2018.:

- motivacijsko pismo s kontakt podacima

- životopis,

- kopiju osobne iskaznice,

 

- ukoliko bude odabran/a: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (kopiju diplome), - dokaz o postojanju i dužini odnosno nepostojanju radnog staža (potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno iznimno drugi dokaz- kopiju radne knjižice), ukoliko ima godinu ili više evidentiranog staža, dokaz o tome da se ne radi o stažu odnosno iskustvu u zvanju za koje se kandidat obrazovao, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se:

-na temelju pisanog ugovora

-prema programu stručnog osposobljavanja

-pod vodstvom mentora

 

ARANEA JE ČLANICA ZAJEDNICE POSLOVNIH SAVJETNIKA CENTRA ZA EU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Nazovite nas još danas na +385 (0)52 386 346 ili pošaljite email na info@aranea.com.hr

Nastojimo pružiti našim klijentima vrhunsku podršku kako bi njihove prijave na EU projekte završile uspjehom!